> afm en wetgeving

AFM en wetgeving

AFM

Omdat alleen Doopsgezinde Gemeenten en doopsgezinde (goede doelen) stichtingen verbonden met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunnen deelnemen in het Menno Fund.  het Menno Fund richt zich dus vanouds op een beperkte kring (minder van 150) van geïnteresseerden  .
 Het Menno Fund is om die reden niet vergunningplichtig ingevolge de (Nederlandse) “Wet op het Financieel Toezicht” en staat  daarom niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Menno Fund maakt gebruik van de vrijstellingsregeling. De AFM heeft op 16 april 2020 formeel de vrijstelling van de vergunningsplicht toegekend.
Het Menno Fund is bij de AFM geregistreerd als een beleggingsfonds voor een beperkte kring van geïnteresseerden; dat betekent dat het Menno Fund geen vergunning van de AFM nodig heeft om de deelnemers bij het Menno Fund te laten beleggen en dat beleggen bij het Menno Fund buiten toezicht van de AFM gebeurt.

Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)

De vrijstelling ontslaat het bestuur niet van de wettelijke verplichting om invulling geven aan de zogenaamde zorgplicht en aan de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Doelstelling van de Wwft is het handhaven van de integriteit van het financiële stelsel en het voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt voor het witwassen van uit misdrijf afkomstige gelden en financiering van terrorisme. De Wwft beoogt de informatiepositie van de overheid ten behoeve van opsporing en vervolging te versterken. 
Deze wetgeving  is van toepassing zowel het Menno Fund, onze bankier Insinger Gilissen en onze administrateur Capital Support Groep.
Het bestuur laat zich, om dit in goede banen te leiden en aan de wettelijke verplichting te voldoen, bijstaan door de bank /vermogensbeheerder, Insinger Glissen Bankiers en de administrateur, Capital support. Zij zullen van alle Deelnemers een dossier aanleggen en bijhouden. Die dossiers vormen de basis voor het bestuur om in het kader van de zorgplicht gevraagd en ongevraagd een oordeel te vormen over de vraag of de risico’s van deelneming in het Menno Fund voor iedere individuele deelnemer passend is. 
Het Menno Fund is daarom verplicht  de deelnemers om nogal wat documenten en informatie te vragen waaruit de verantwoorde herkomst van de belegde gelden blijkt. Deze informatie zal zowel bij de bank van het Menno Fund (Insinger Glissen Bankiers) als bij de administrateur van het Menno Fund (Capital support) worden bewaard. Met beide instellingen werkt het Menno Fund al vele jaren samen. Beide instellingen voldoen aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Richtlijn gegevensbescherming door politie en justitie. Daardoor is de vertrouwelijkheid van alle gegevens gewaarborgd.

 
Meer informatie   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl