AFM en wetgeving

AFM

Omdat alleen doopsgezinde gemeenten en doopsgezinde instellingen verbonden met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunnen deelnemen in het Menno Fund betreft het een besloten fonds. Het Menno Fund richt zich dus op een beperkte kring van (minder dan 150) geïnteresseerden.

Het Menno Fund is mede om die reden niet vergunningplichtig ingevolge de (Nederlandse) “Wet op het financieel toezicht” (Wft) en staat daarom niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft op 16 april 2020 formeel de vrijstelling van de vergunningsplicht toegekend. Voor nadere informatie verwijzen wij naar onze prospectus op basis waarvan de AFM de vrijstelling vergunningplicht heeft toegekend.

Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)

De vrijstelling ontslaat het bestuur niet van de wettelijke verplichting om invulling te geven aan de zogenaamde zorgplicht en om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Doelstelling van de Wwft is handhaven van de integriteit van het financiële stelsel en voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt voor het witwassen van uit misdrijf afkomstige gelden en financiering van terrorisme. De Wwft beoogt de informatiepositie van de overheid ten behoeve van opsporing en vervolging te versterken. Deze wetgeving is van toepassing op zowel (de deelnemers van) het Menno Fund, onze vermogensbeheerder Index People als onze administrateur Capital Support.

Het bestuur laat zich om aan de wettelijke verplichting te voldoen, bijstaan door Index People en Capital Support. Zij leggen van alle deelnemers een dossier aan en houden dit actueel op basis van de door de deelnemers tijdig aangeleverde wijzigingen.