Organisatie

Vermogensbeheer

Index People B.V. is in 2022 door bestuur en deelnemers aangesteld om de portefeuille binnen de vastgestelde grenzen en voorwaarden te beheren en het bestuur te adviseren. In 2023 is tevens met ING Private Banking een samenwerking gesloten voor een beperkt deel van de portefeuille.

Index People B.V.

Index People is gevestigd in Haarlem en behoort sinds 2007 tot de grondleggers van indexbeleggen in Nederland. Het passief beheren van vermogen doet zij uitsluitend via index-oplossingen. Index People behoort tot de meest kostenefficiënte vermogensbeheerders van Nederland. 

ING Private Banking

ING Private Banking / Charity is gevestigd in Amsterdam, en beheert een deel van het vermogen van het Menno Fund. Ook dit is op basis van index-oplossingen. ING Bank verzorgt het betalingsverkeer van het fonds.

Deelnemeradministratie

De deelnemeradministratie en financiële administratie wordt gevoerd door Capital Support B.V. te Den Haag. 

Informatievoorziening

Vier keer per jaar berekent de administrateur de dan actuele waarde van iedere individuele deelneming. Iedere deelnemer ontvangt daarvan na afloop van elk kwartaal een bericht.
Het bestuur streeft er naar om elk kwartaal een bericht aan de deelnemers uit te laten gaan waarin verslag wordt gedaan van de gang van zaken binnen het fonds, de stand van economie en markten en de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille.

Accountant

Sinds 2023 word het Menno Fund door Van Ree Accountants gecontroleerd. De administrateur produceert elk jaar een jaarrekening. Onze accountant controleert deze jaarrekening en de onderliggende deelnemersadministratie voordat deze aan de deelnemersvergadering wordt gepresenteerd en ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Bestuur

Het bestuur van het Menno Fund bestaat uit ten minste vier personen. Twee van deze bestuursleden worden benoemd door de ADS, twee door de deelnemers. Het bestuur houdt toezicht op en stuurt de werkzaamheden van de vermogensbeheerder, de bank en de administrateur aan. Jaarlijks in de deelnemersvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de deelnemers. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Adviescommissie

Het bestuur wordt bijgestaan door de adviescommissie bestaande uit verschillende specialisten. De adviescommissie heeft uitsluitend een adviserende rol naar het bestuur toe en geeft geen beleggingsadviezen. Het bestuur neemt uiteindelijk de besluiten en legt daarover verantwoording af aan de deelnemers. De taken van de adviescommissie zijn vastgelegd in het “reglement adviescommissie”. De leden van de adviescommissie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Deelnemers

Ten minste één keer per jaar vindt een deelnemersvergadering plaats waar in ieder geval het jaarverslag en het afgelopen beleggingsjaar worden besproken en het bestuur verantwoording aflegt over het voorgaande jaar.